Projekto tikslai

1. Sukurti elektronines paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims duomenims apie aplinką pateikti, gauti, tvarkyti ir analizuoti bei teikti informaciją visuomenei apie aplinkos būklę per Aplinkos informacijos portalą.

2. Palengvinti Aplinkos ministerijos, jai pavaldžių institucijų ir Aplinkos apsaugos agentūros darbą kaupiant, sisteminant, naudojant ir teikiant aplinkos duomenis.

3. Užtikrinti informacijos apie aplinką prieinamumą visuomenei bei Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinėms institucijoms.

 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, projekto metu modernizuojama ir plėtojama Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (IS “AIVIKS”):

• modernizuojamos ir kuriamos duomenų tvarkymo aplinkos, pritaikant jas konkrečioms aplinkos tematikoms, duomenų valdymo procesams bei konkrečių vartotojų grupių atliekamoms funkcijoms;

• kuriamos priemonės, leidžiančios ūkio subjektams įvesti į sistemą duomenis apie vykdomą veiklą, išmetamus teršalus, atliekamus tyrimus bei jų rezultatus, teikiamus Aplinkos ministerijai, jai pavaldžioms institucijoms ir Aplinkos apsaugos agentūrai;

• kuriamas Aplinkos informacijos portalas, integruojantis duomenų tvarkymo, naudojimo ir teikimo aplinkas registruotiems vartotojams bei aplinkos informacijos viešinimą visuomenei;

• kuriamos duomenų apdorojimo ir analizės priemonės, užtikrinančios informacijos apie aplinką analizę, teikimą ir viešinimą.

 

Projekto įgyvendinimas leis atsisakyti duomenų pateikimo raštu, taip mažins klaidų tikimybę ir pagreitins informacijos apie aplinkos būklę surinkimą, sisteminimą bei padidins jos prieinamumą ir operatyvesnį pateikimą vartotojams ir visuomenei, poveikio aplinkai savikontrolės duomenis galima bus integruoti į valstybinę aplinkos kokybės kontrolės sistemą. Taip pat projekto įgyvendinimas skatins visuomenės aplinkosauginį švietimą, leis taupyti AAA darbuotojų, ūkio subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų laiko, darbo ir finansinius išteklius.  Projekto įgyvendinimas suteiks naudos visoms tikslinėms šio projekto grupėms: ūkio subjektams, teikiantiems duomenis aplinkosaugos tarnyboms, sudarys galimybę teikti juos elektroniniu būdu; AM ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams-operatyviau gauti ir tvarkyti informaciją apie aplinkos taršą; specialistams, mokslininkams, projektų rengėjams ir visuomenei užtikrins šios informacijos prieinamumą, todėl pagerės aplinkosauginis visuomenės švietimas.